Emerytura

świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.

Kwota bazowa emerytury » Wysokość emerytury » Najniższe emerytury i renty » Najniższe emerytury, dodatki

Najniższe emerytury, dodatki

Najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

od 1 marca 2010 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

706,29 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

543,29 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

847,55 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

651,95 zł

Dodatki do emerytur i rent

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych 
od 1 marca 2010 r.:

dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie

181,10 zł

dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji

271,65 zł

dodatek dla sieroty zupełnej

340,39 zł

dodatek kombatancki, świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

181,10 zł

dodatek kompensacyjny

27,17 zł

świadczenie pieniężne dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 9,08 zł 
do 181,10 zł

świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy

od 9,08 zł 
do 181,10 zł

Świadczenie pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych

593,28 zł

Kwota bazowa

Renta socjalna

Przychód stanowiący 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy (którego przekroczenie powoduje zawieszenie wypłaty renty socjalnej):

• od 1 grudnia 2008 r. do 28 lutego 2009 r.

890,60 zł

• od 1 marca 2009 r. do 31 maja 2009 r.

929,00 zł

• od 1 czerwca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r.

955,70 zł

• od 1 września 2009 r. do 30 listopada 2009 r.

924,50 zł

• od 1 grudnia 2009 r. do 28 lutego 2010 r.

934,20 zł

• od 1 marca 2010 r. do 31 maja 2010 r.

973,10 zł

• od 1 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r.

995,00 zł

Świadczenie przedemerytalne

Kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń i zasiłków przedemerytalnych w okresie rozliczeniowym od 1 marca 2010 r.:

• dopuszczalna miesięczna kwota przychodu

1551,50 zł

• graniczna miesięczna kwota przychodu

2172,10 zł

• dopuszczalna roczna kwota przychodu

18 618,00 zł

• graniczna roczna kwota przychodu

26 065,20 zł

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

W okresie od 1 kwietnia 2010 r. do 31 marca 2011 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:

Wysokość kwot przychodu powodujących zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytów i rencistów

Kwoty równe 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2008 r.

-

2078,00 zł

od 1 marca 2009 r.

-

2167,60 zł

od 1 czerwca 2009 r.

-

2230,00 zł

od 1 września 2009 r.

-

2157,10 zł

od 1 grudnia 2009 r.

-

2179,70 zł

od 1 marca 2010 r.

-

2270,60 zł

od 1 czerwca 2010 r.

-

2321,50 zł

Kwoty równe 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego:

od 1 grudnia 2008 r.

-

3859,20 zł

od 1 marca 2009 r.

-

4025,60 zł

od 1 czerwca 2009 r.

-

4141,30 zł

od 1 września 2009 r.

-

4006,00 zł

od 1 grudnia 2009 r.

-

4048,10 zł

od 1 marca 2010 r.

-

4216,70 zł

od 1 czerwca 2010 r.

-

4311,30 zł

Nie zmniejsza się ani nie zawiesza w razie osiągania przychodu następujących świadczeń:

Od 1 stycznia 1999 r. zawieszeniu ani zmniejszeniu bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają emerytury osób, które osiągnęły wiek: 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni.

Osiąganie przychodu nieprzekraczającego 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ogłoszonego przez prezesa GUS, nie powoduje zmniejszenia świadczeń.

W przypadku gdy przychód osiągany przez świadczeniobiorcę przekroczy 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale będzie niższy niż130% przeciętnego wynagrodzenia - emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy oraz renta rodzinna dla jednej osoby ulegnązmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia (ustalaną przy kolejnych waloryzacjach), tj.:

od 1 marca 2010 r.:

Zawieszeniu ulegają emerytury i renty świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty przychodu dla 2009 r. wynoszą odpowiednio:

 
Nowy kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny
Copyright © 2015 Kwota bazowa emerytury