Emerytura

świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.

Kwota bazowa emerytury » Kwota bazowa » Czy można dorabiać na emeryturze? » Dorabianie na emeryturze

Dorabianie na emeryturze

W Polsce emeryt lub rencista może dorabiać na własną rekę do emerytury lub renty.


Co z emeryturą jeśli dalej pracuję?

Można pobierać emeryturę lub rentę i dalej pracować. Nie jest to jednak obojętne i ma pewien wpływa na wysokość przyznanego nam świadczenia z racji emerytury lub renty.

To, ile możesz dorobić na emeryturze i rencie, zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które co kwartał ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Progi, po przekroczeniu których ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie, to odpowiednio 70% i 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Jeśli więc twój przychód nie przekracza owych 70%, emerytura lub renta jest nadal wypłacana w dotychczasowej wysokości.

Gdy jednak zarobisz więcej niż 70%, lecz mniej niż 130% średniej krajowej, twoje świadczenie ulegnie zmniejszeniu – o tyle, o ile przekroczyłeś normę.

Co ważne, ustalona jest górna granica tego zmniejszenia. Świadczenie można zmniejszyć maksymalnie o:

Zawieszenie świadczenia

Świadczenie podlega obcięciu o kwotę maksymalnego zmniejszenia wyłącznie wtedy, gdy przychód osiągnięty przez emeryta lub rencistę, przekraczający 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jest wyższy od kwoty maksymalnego zmniejszenia.

Jeżeli twoje przychody przewyższą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury lub renty zostanie zawieszone.


Nowy kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny
Copyright © 2015 Kwota bazowa emerytury