Emerytura

świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej albo utraciły ją w znacznym stopniu oraz nie dysponują innymi źródłami dochodu gwarantującymi możliwość utrzymania się. Podstawową cechą świadczenia emerytalnego jest brak jego ekwiwalentności w stosunku do wartości składek z tytułu ubezpieczenia społecznego płaconych przez czas aktywności zawodowej.

Kwota bazowa emerytury » Dokumenty » Dokumenty potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę

Dokumenty potrzebne do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę

Dokumenty niezbędne do uzyskania emerytury


Podstawą do rozpoczęcia przez ZUS postępowania w sprawie świadczenia emerytalnego jest poprawnie wypełniony wniosek dostępny w ZUS (ZUS RP-1). Wniosek emerytalny może zgłosić do ZUS sam ubezpieczony lub jego pełnomocnik. Wniosek musi zostać złożony do jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania wnioskodawcy. 

Ubezpieczony ubiegający się o emeryturę ma zagwarantowane prawo do wymagania od pracodawcy pomocy w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia. Pracodawca nie może odmówić wydawania pracownikowi zaświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do emerytury lub jej wysokości. 

Wniosek o emeryturę przyjmują uspołecznione zakłady pracy od pracowników, a zakłady karne lub areszty śledcze od osób pozbawionych wolności. Wniosek o emeryturę powinien zostać dostarczony do ZUS za zgodą ubezpieczonego do 30 dni przed zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Natomiast od pracowników nie uspołecznionych zakładów pracy oraz od osób nie będących pracownikami wniosek o emeryturę przyjmują jednostki ZUS, właściwe ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy. 

Istnieje możliwość wycofania zgłoszonego przez siebie wniosku o emeryturę, jednak jedynie do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w miesiąc od dnia jej doręczenia. 

Do wniosku o emeryturę (ZUS RP-1) należy dodatkowo dołączyć:
1. Dokument stwierdzający datę urodzenia;
2. Kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (ZUS RP-6), w którym należy podać posiadane przez ubezpieczonego okresy składkowe i nieskładkowe na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających istnienie tych okresów;
3. Dokumenty potwierdzające istnienie okresów składkowych i nieskładkowych wydawane przez zakłady pracy i inne uprawnione do tego instytucje i organizacje (np.: świadectwa pracy, wpisy do legitymacji ubezpieczeniowej, książeczka wojskowa, dyplomy ukończenia szkół);
4. Zaświadczenie o wynagrodzeniu w kolejnych latach pracy (ZUS RP-7) wydawane tylko przez pracodawcę. Powinno ono być pobrane od każdego z pracodawców. Innym dokumentem może być legitymacja ubezpieczeniowa z wpisami o okresach zatrudnienia i osiąganych wynagrodzeniach. 

W przypadku gdy przyznanie emerytury uzależnione jest od zaliczenia do grupy inwalidzkiej, niezbędne jest dołączenie zaświadczenia o istnieniu inwalidztwa.


Pamiętać należy, że wszystkie dokumenty dołączane do wniosku o emeryturę muszą być oryginalne.


Nowy kalkulator emerytalny

Kalkulator emerytalny
Copyright © 2015 Kwota bazowa emerytury